Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Slovenská meteorologická spoločnosť je nástupníckou organizáciou Československej meteorologickej spoločnosti a jej pobočky pre Slovensko, ktorú v rokoch 1981- 1989 viedol doc. RNDr. Ferdinand Šamaj,

DrSc., v r. 1990 viedol HV SMS RNDr. Ivan Panenka, v r. 1992 bratislavskú pobočku viedol RNDr. Albín Otruba. Po rozdelení ČSFR od  1.1.1993 na samostatnú Českú republiku a Slovenskú republiku sa predsedom už Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV stal Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

Počas jej trvania sa na čele Hlavného výboru SMS vystriedali Doc.RNDr. Dušan Závodský, CSc., RNDr. Miroslav Ondráš, CSc., RNDr. Pavel Šťastný, CSc. a RNDr. Vladimír Pastirčák. Košická pobočka SMS pracovala pod vedením Ing. Elemíra Dunajského, CSc., RNDr. Pavla Šťastného, RNDr. Gabriela Szabó, CSc. a ďalší. Banskobystrickú pobočku zase viedli RNDr. Zuzana Kolačná, Ing. Peter Borsányi, Ing. Ladislav Kamenský, Prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, RNDr. Štefan Soták, CSc., Mgr. Zora Snopková, PhD. a ďalší.

V roku 1997 sa Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV stala občianskym združením registrovaným na Ministerstve vnútra SR.

Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV je podľa platných stanov z roku 1994 „ ... dobrovoľné združenie vedeckých odborných a iných pracovníkov v meteorológii
a klimatológii, prípadne v iných príbuzných disciplínach ...“.

Rovnako podľa Stanov spoločnosti je poslaním SMS:

  • Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výs­kumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu meteorológie a klimatológie na Slovensku.
  • Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj meteoro­lógie a klimatológie a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
  • Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovní­kov.
  • Propagovať výsledky meteorológie a klimatológie na medzinárodných fórach.
  • Svojim členom poskytovať pomoc pri vedeckej a od­bornej práci.
  • Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semi­náre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
  • Reprezentovať slovenskú vedu na medzinárodných fó­rach, pričom má právo samostatne vystupovať v za­hraničných stykoch.
  • Vypisuje odborné a vedecké súťaže a oceňuje význam­né výsledky.
  • Rozvíja edičnú činnosť a publikačnú činnosť v odbo­re meteorológia a klimatológia.
  • Pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracovníkmi SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, ve­deckými ústavmi a podľa potreby aj ďalšími príbuz­nými organizáciami.

Najvyšším orgánom Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV je Valné zhromaždenie, výkonným orgánom je Hlavný výbor SMS, ktorý má v súčasnosti 6 členov
(zvolení na poslednom Valnom zhromaždení SMS konanom 27.9.2017):
• RNDr. Paulína Valová, predseda
• Mgr. Jozef Pecho, podpredseda
• Doc. RNDr. Martin Gera, PhD., vedecký tajomník
• Mgr. Miriam Jarošová, PhD., hospodár
• RNDr. Martin Benko, PhD., člen
• RNDr. Gabriel Szabó, CSc., zástupca pobočky Košice

 

Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV je dlhoročným spoluorganizátorom Súťaže mladých odborníkov, ktorá sa koná každoročne v novembri na SHMÚ, taktiež sa podieľa spolu s SHMÚ na každoročnej oslave Svetového meteorologického dňa (23.3.) či Svetového dňa vody (22.3.) – spoluorganizuje odborný seminár k uvedeným dňom v Bratislave i Košiciach.

Vo svojej histórii bola organizátorom aj iných odborných podujatí, kde sa stretávali odborníci z oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie, kvality ovzdušia i iných príbuzných odvetví, rovnako do roku 2009 vydávala Bulletin SMS pri SAV, kde sa odborne prezentovali členovia i nečlenovia SMS.

V období 2009 až 2017 bola činnosť Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV utlmená, po poslednom riadnom Valnom zhromaždení SMS 27.9.2017 sa jej činnosť začína opäť pomaly obnovovať.

Aktuálne má SMS do 55 platiacich členov, od septembra 2017 sme získali aj 7 nových členov. Naopak, traja členovia SMS ukončili svoje členstvo na vlastnú žiadosť.

Od roku 2000 je Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV členom Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS), čo je združenie meteorologických spoločností v Európe. Tvorí ju 37 členských spoločností a 32 pridružených členov.

EMS je nezisková organizácia. Konferencie EMS priťahujú každoročne približne 600 ľudí zo všetkých sektorov. Odborníci sú odmeňovaní Euróspkou meteorologickou spoločnosťou za vynikajúce príspevky týkajúce sa vedy a jej aplikácie a mladí vedci sú podporovaní prostredníctvom cestovných grantov.

Konferencia EMS sa bude tentokrát konať v termíne 3.–7.9.2018 v Budapešti. V r. 2020 bude spoluorganizátorom Konferencie EMS aj Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV – konferencia by sa mala konať 7.-11. septembra 2020 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

V roku 2018 Slovenská meteorologická spoločnosť zorganizovala 3 odborné prednášky – 12.1.2018 sa konala odborná prednáška na tému "Asimilácia dát v modeloch", prednášajúca Mgr. Mária Derková, PhD., z odboru Numerické predpovedné modely a metódy Centra predpovedí a výstrah SHMÚ Bratislava a dňa 15.2.2018  a 19.7.2018 prednášky na tému "Na ceste k novej analýze zrážok" a " qPrec - stav vývoja novej analýzy zrážok", obe prednášajúci Mgr. Ladislav Méri z odboru Dištančné merania SHMÚ, týkajúca sa radarových meraní a spracovania údajov z nich.
Ďalej SMS spoluorganizovala odborný seminár k Medzinárodnému meteorologickému dňu a Medzinárodnému dňu vody dňa 20.3.2018 v Košiciach a 22.3.2018 v Bratislave – obidva v priestoroch SHMÚ.
Pod patronátom SMS a jej členov (Mgr. L. Sokolová,T. Csörgei, Mgr. M. Šinger) začala 1.2.2018 svoju činnosť Fotogaléria SHMÚ, kde môžu odborníci aj laická verejnosť po zaregistrovaní zasielať fotografie na dokumentáciu nebezpečných meteorologických alebo hydrologických javov a ich následkov, prípadne oblačných štruktúr, ktoré sa pri danom jave vyskytli. Každý príspevok musí súvisieť s nebezpečným meteorologickým alebo hydrologickým javom.

SMS bola spolu s SHMÚ spoluorganizátorom medzinárodnej odbornej konferencie SIRWEC 2018 o cestnej meteorológii, ktorá sa konala  v dňoch 29.5. – 1.6.2018 na zámku v Smoleniciach.

 

Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV chce prostredníctvom tejto webovej stránky prezentovať svoje aktivity, ponúkať možnosť prezentovať odborné práce členov aj nečlenov SMS, ako aj zverejňovať oznámenia o konaných podujatiach, ktoré budú súvisieť s meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou, kvalitou ovzdušia a ďalšími príbuznými odbormi.