Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti

Kodaň, Dánsko, september 2019.

Konferencia EMS (Európska meteorologická spoločnosť) sa koná každoročne v niektorom členskom štáte Európskej meteorologickej spoločnosti. Prináša nové výsledky práce odborníkov z celého sveta v oblasti meteorológie, klimatológie i príbuzných odborov.

Tohtoročná Konferencia EMS sa tento rok konala v Dánskom technologickom inštitúte v Lyngby, cca 15 km od Kodane v dňoch 9.-13.9.2019. Heslom tohtoročnej konferencie bolo : „Polárne oblasti – nové hranice pre výskum počasia, klímy a ľadu, predpovede a následné aktivity“. Konferencia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 840 odborníkov z 50 krajín sveta, sa konala paralelne v 6 prednáškových miestnostiach, kde každý deň prezentovali výsledky svojej vedeckej činnosti desiatky odborníkov v dopoludňajších i popoludňajších sekciách. Prednášky boli rozdelené do odborných blokov  - Sekcia Kryosféra a procesy v chladných regiónoch v rámci globálneho klimatického systému, Sekcia klíma v Arktíde, Arktická a antarktická meteorológia, Sekcia meteorologických predpovedí, Sekcia Klimatická zmena či Modelovanie klímy, Sekcia Paleoklimatológia a historická klimatológia, Verifikácia predpovedí počasia, Agrometeorológia a fenológia, Predpovedné, nowcastingové a výstražné systémy, Detekcia klimatickej zmeny, jej trendy, variabilita a extrémy, Globálne a regionálne reanalýzy, Komunikácia a médiá, ale aj Dôsledky klimatickej zmeny a adaptačné opatrenia, Komunikácia a médiá,...a ďalšie.

Okrem ústnych prezentácií prebiehala (ako každoročne ) paralelne aj posterová sekcia, kde  kolegyňa Mgr. Jana Potanková, SHMÚ, predstavila svoju prácu – prípadovú štúdiu Veľmi vysoké úhrny atmosférických zrážok na západnom Slovensku začiatkom septembra 2018.

Ďalším príspevkom boli postery kolegov klimatológov SHMÚ (a tiež aj členov SMS) :

Niektoré aspekty nárastu počtu nadnormálne teplých mesiacov v klimatických podmienkach Slovenska, autori: RNDr. Pavel Faško, CSc., Mgr. Peter Kajaba, Mgr. Ladislav Markovič a Mgr. Jozef Pecho,

a

Sucho na Slovensku v roku 2018, autori: Mgr. Maroš Turňa, Mgr. Katarína Mikulová, PhD. a RNDr. Pavel Šťastný, CSc. (viac na http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1019)

Súčasťou konferencie sú aj rôzne ocenenia, ktoré získavajú najlepšie práce v daných odboroch. Tento rok boli súčasťou konferencie aj ďalšie stretnutia, na jednom z nich sme aj zúčastnili – Exkurzia do archívu ľadového jadra (Ice Core Archive) Centra pre ľad a klímu Inšitútu Nielsa Bohra Kodaňskej univerzity. Tento archív sa zaoberá odoberaním a skúmaním vzoriek ľadu z Grónska, ale aj Antarktídy.  A keďže Grónsko je súčasťou Dánska, je to prestížny výskum, ktorý prináša výsledky o klíme našej Zeme a jej zmenách v histórii. Zo vzoriek grónskeho ľadovca (najhlbší vrt bol dosiahnutý v rokoch 1998-2001 a siahal do hĺbky 3000m) sa dá na základe analýz zistiť prítomnosť rôznych častíc i molekúl vzduchu, ktoré charakterizujú historickú klímu minimálne severnej pologule. Jedným z najdôležitejších, ale aj najzaujímavejších výsledkov je určenie priebehu teploty v histórii Zeme, siahajúcej až 120 000 rokov späť.

Ďalším cieľom cesty bola účasť Paulína Valovej, predsedníčky SMS pri SAV, na 21.Valnom zhromaždení  EMS, ktoré sa konalo v nedeľu 8.9.2019 o 14.00 hod. ešte pred oficiálnym otvorením konferencie.

Rovnako dôležitým stretnutím bolo zasadnutie Programového a vedeckého výboru Konferencie, kde sa prerokovávala organizácia budúcoročnej Konferencie EMS 2020, ktorá sa bude konať 7.-11.9.2020 v Bratislave. Členovia výboru, kde boli zúčastnení aj zástupcovia SHMÚ a SMS (P.Valová), rozoberali oficiálne heslo konferencie, ktoré bolo pôvodne navrhnuté zo strany Slovenska ako domácej krajiny (SHMÚ i Slovenská meteorologická spoločnosť), mierne upravené prípravným výborom konferencie (Europe and drought : forecasting, impact warnings and mitigation), ale po debate medzi všetkými členmi Výboru bol prijatý pôvodný návrh hesla, ktorý predniesla priamo na zasadnutí Výboru za SMS i SHMÚ Paulína Valová :  „Europe and drought : Hydrometorological processes, forecasting and preparedness“.

Okrem toho sa uskutočnilo aj neformálne stretnutie p. Martiny Junge z EMS a Paulíny Valovej kvôli prípravám – technickým záležitostiam – konferencie EMS v roku 2020, ktorá sa bude konať na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Organizátorom bude (ako je to v posledných rokoch už zaužívané) firma Copernicus, Nemecko, ale spolupráca SMS i SHMÚ s Európskou meteorologickou spoločnosťou bude potrebná napr. na zabezpečenie informácií o mieste konania konferencie, jej polohe, dostupnosti z letiska, vlaku, autobusu, ale aj autom na miesto konania, prípadne návrhy doplnkového programu (návštevy zaujímavých miest, výlety do okolia, ...). Rovnako je zaužívané, že organizátorská spoločnosť má právo navrhnúť odbornú sekciu Konferencie, ktorá zodpovedá hlavnému heslu Konferencie a tiež aj moderátora a spolumoderátora tejto sekcie. Od p. Junge a p. Cegnar (Slovinsko) padol aj návrh na účasť Global Water Partnership Central and Eastern Europe v rámci Keynote sekcie Konferencie (predstavenie organizácie a možnosť debaty na tému ich práce), keďže regionálny sekretariát GWP CEE má sídlo v SHMÚ Bratislava, čo by bola vhodná príležitosť predstaviť sa práve na tejto Konferencii.

                                                                                               Paulína Valová

                                                                                               Predsedníčka SMS pri SAV