Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

STANOVY

Slovenskej meteorologickej spoločnosti,

občianske združenie.

 

 

Čl.1

Postavenie, sídlo a pôsobnosť Slovenskej meteorologickej spoločnosti, občianske združenie

 

 

 1. Názov občianskeho združenia je Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie.
 2. Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie (ďalej len SMS), je dobrovoľné združenie vedeckých, pedagogických, odborných a iných osôb pôsobiacich v oblasti meteorológie, klimatológie a iných príbuzných odborov.
 3. SMS pôsobí na území Slovenskej republiky a jej sídlom je Bratislava , PSČ 83315, Jeséniova 2305/17.
 4. SMS je samostatnou právnickou osobou.

 

 

Čl. 2

Poslanie a hlavné úlohy SMS

 

 1. Poslaním SMS je najmä:
 2. prehlbovať a šíriť poznatky získané v oblasti vedeckého výskumu a získavať vedeckých a iných pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu meteorológie a klimatológie na Slovensku
 3. vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj meteorológie a klimatológie a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky
 4. Hlavné úlohy SMS sú :
 5. prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov
 6. propagovať výsledky meteorológie a klimatológie na domácich a medzinárodných fórach
 7. poskytovať svojim členom pomoc pri vedeckej a odbornej práci
 8. organizovať a spoluorganizovať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie, kurzy a iné vhodné podujatia
 9. reprezentovať slovenskú vedu na medzinárodných fórach, pričom SMS má právo samostatne vystupovať v zahraničných stykoch
 10. vyhlasovať odborné a vedecké súťaže a oceňovať významné výsledky
 11. podporovať edičnú a publikačnú činnosť v odbore meteorológia a klimatológia
 12. pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracovníkmi odborných inštitúcií, s vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi či ďalšími príbuznými organizáciami, ako aj s medzinárodnými organizáciami podobného zamerania. V primeranom rozsahu spolupracovať aj s amatérskymi organizáciami.

 

 

Čl. 3

Členstvo

 

 1. Členstvo v SMS je individuálne. Členmi môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, od ktorých sa vyžaduje čestnosť a bezúhonnosť.
 2. Individuálni členovia SMS sú riadni a čestní.
 3. Riadnym členom SMS sa môže stať vedecký, pedagogický, odborný pracovník a prípadne iná osoba pôsobiaca v oblasti meteorológie, klimatológie alebo príbuzných vedných disciplín, ktorá sa stotožňuje  s hodnotami uvedenými v čl. 2. týchto Stanov  a riadne vyplní prihlášku, ktorú doručí Hlavnému výboru SMS (ďalej len HV SMS). 
 4. Prihláška za člena SMS vyžaduje odporúčanie minimálne 2 riadnych členov SMS.
 5. Prihlášku za riadneho člena SMS musí schváliť nadpolovičná väčšina členov HV SMS. Výsledok rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí žiadateľa za člena SMS oznámi zástupca HV SMS písomne žiadateľovi do 5 dní od rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže uchádzač o člena odvolať do 10 od doručenia oznámenia. Odvolanie rieši Revízna komisia SMS v termíne do 30 dní od doručenia odvolania.
 6. Riadne členstvo nadobúda platnosť dňom schválenia prihlášky HV SMS a zaplatením členského príspevku na účet SMS najneskôr do 14 dní od schválenia HV SMS. Výšku členského príspevku určuje Valné zhromaždenie SMS.
 7. Čestným členom SMS sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj meteorológie a klimatológie. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie SMS na návrh HV SMS.
 8. HV SMS vedie zoznam členov SMS a zaisťuje jeho aktualizáciu. Tento zoznam nie je verejne prístupný.

 

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členov SMS

 

 1. Člen SMS má právo :
 2. byť informovaný o činnosti SMS a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí
 3. podávať návrhy na zasadnutiach SMS
 4. zúčastniť sa Valného zhromaždenia SMS a podieľať sa na jeho jednaní
 5. prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré SMS vydáva alebo zabezpečuje
 6. používať prostriedky a zariadenia, ktoré má SMS k dispozícii pre svoju činnosť
 7. Riadny člen SMS má navyše právo:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov SMS
  2. hlasovať o návrhoch podaných na zasadnutiach SMS
 8. Člen SMS má povinnosť:
 9. dodržiavať Stanovy SMS a plniť platné rozhodnutia jej orgánov
 10. aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh SMS podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností aktívne pomáhať a hájiť záujmy SMS
 11. prispievať k uvádzaniu nových vedeckých poznatkov do praxe
 12. konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy, ani dobrá povesť SMS
 13. platiť včas členské príspevky; čestní členovia sú oslobodení od platenia členských príspevkov

 

 

Čl. 5

Zánik členstva

 

 1. Členstvo v SMS zaniká:
 2. písomným vyhlásením člena, že zo SMS vystupuje
 3. úmrtím, vylúčením člena alebo zrušením čestného členstva
 4. zánikom SMS
 5. Člen SMS môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä
 6. ak je jeho konanie v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené Stanovami SMS alebo hrubo poruší morálne a etické zásady profesie alebo SMS
 7. nezaplatením členského príspevku minimálne za posledné 2 roky napriek včasným a doloženým upozorneniam
 8. O vylúčení člena SMS, ako aj o zrušení čestného členstva, rozhoduje Valné zhromaždenie na základe odôvodneného návrhu HV SMS.

 

Čl. 6

Orgány SMS

 

 1. Hlavnými orgánmi SMS pre všetky odvetvia jej činnosti sú:
 2. Valné zhromaždenie SMS
 3. Hlavný výbor SMS
 4. Revízna komisia SMS
 5. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SMS.
 6. Hlavný výbor SMS je štatutárnym orgánom SMS a jeho menom koná predseda HV SMS.
 7. Kontrolným orgánom SMS je Revízna komisia. Členovia Revíznej komisie nie sú členmi iných štatutárnych orgánov SMS.

 

 

Čl. 7

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je hlavným orgánom SMS. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva HV SMS raz za tri roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva HV SMS z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení písomnej žiadosti. Termín konania mimoriadneho Valného zhromaždenia oznámi HV SMS všetkým členom SMS najmenej 14 dní pred týmto termínom spolu s návrhom programu.
 2. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:
 3. schvaľovať správu HV SMS o činnosti a hospodárení SMS a správu Revíznej komisie SMS za obdobie od posledného Valného zhromaždenia
 4. schvaľovať hlavné smery činnosti SMS a rozpočet SMS, navrhnuté HV SMS na nasledujúce obdobie do budúceho VZ SMS
 5. upravovať, meniť a schvaľovať Stanovy SMS
 6. uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov
 7. voliť a odvolávať členov HV SMS a členov Revíznej komisie SMS
 8. na návrh HV SMS alebo riadnych členov zriaďovať a rušiť pobočky SMS
 9. udeľovať čestné členstvo SMS na návrh HV SMS
 10. schvaľovať členstvo SMS v iných organizáciách
 11. na návrh HV udeľovať čestné uznanie členom SMS, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj, propagáciu a popularizáciu meteorológie a klimatológie a iných príbuzných odvetví
 12. schvaľovať na návrh HV SMS vylúčenie člena SMS a zrušenie čestného členstva SMS
 13. uznášať sa o zrušení SMS
 14. Valné zhromaždenie riadi predseda HV SMS, prípadne v jeho neprítomnosti poverený člen HV SMS.
 15. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet riadnych členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky a Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte prítomných riadnych členov. Vtomto prípade nesmie byť zmenený navrhnutý program Valného zhromaždenia SMS.
 16. Dátum konania Valného zhromaždenia SMS oznamuje HV SMS minimálne 30 dní pred týmto termínom spolu s návrhom programu oznamom na webovom sídle SMS a e-mailovou komunikáciou.
 17. Ak nie je v Stanovách určené inak, je uznesením Valného zhromaždenia návrh, pre ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov SMS.
 18. K uzneseniu o zmene Stanov sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín prítomných riadnych členov SMS.
 19. V prípade uznesenia o zrušení SMS musia súhlas vysloviť najmenej dve tretiny riadnych členov SMS. Ak nie sú prítomné aspoň dve tretiny riadnych členov SMS, musí sa o tomto uznesení hlasovať korešpondenčne do 30 dní od ukončenia Valného zhromaždenia. Zároveň sa určí kľúč, podľa ktorého sa bude deliť zostávajúci majetok spoločnosti jej členom.
 20. Valné zhromaždenie SMS môže prebiehať priamou fyzickou účasťou členov SMS, formou online konferencie alebo ich kombináciou. Valné zhromaždenie SMS prijíma svoje uznesenia a rozhodnutia spravidla verejným hlasovaním, ak nie je v Stanovách uvedené inak, a/alebo s využitím iných technických prostriedkov (e-mail, online konferencia).
 21. Zasadnutia Valného zhromaždenia SMS sú neverejné, ak v prípadoch hodných osobitého zreteľa Valné zhromaždenie SMS nerozhodne inak.

 

 

Čl. 8

Hlavný výbor SMS

 

 1. Hlavný výbor SMS riadi činnosť SMS v období medzi Valnými zhromaždeniami.
 2. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka, hospodára a členov HV SMS. Počet členov HV SMS určí Valné zhromaždenie na základe návrhu HV SMS s prihliadnutím na celkový počet členov SMS.
 3. Hlavný výbor SMS je volený Valný zhromaždením SMS na dobu troch rokov. Členmi HV SMS môžu byť riadni členovia SMS. Novozvolený HV SMS začína svoju činnosť po ukončení Valného zhromaždenia, na ktorom bol zvolený.
 4. HV SMS spracováva správu o činnosti SMS za bežné obdobie, správu o hospodárení za bežný obdobie, plán činnosti na nasledujúce obdobie a vytvára rozpočet SMS na nasledujúce obdobie. HV SMS zabezpečuje prípravu Valných zhromaždení SMS.
 5. Zasadnutia HV SMS zvoláva predseda HV podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, okrem toho tiež do jedného týždňa po požiadaní aspoň tretiny členov HV SMS. Ak predseda v takomto prípade nezvolá zasadnutie HV SMS, môže tak urobiť podpredseda HV SMS. Rokovania Hlavného výboru SMS môžu prebiehať priamou účasťou jeho členov, formou online konferencie, online hovoru či e-mailovou korešpondenciou, prípadne ich kombináciou.
 6. Zasadnutie HV SMS riadi jeho predseda, prípadne poverený člen HV SMS.
 7. Na zasadnutia HV SMS, ak to okolnosti vyžadujú, môžu byť pozvaní členovia Revíznej komisie SMS, členovia i nečlenovia SMS.
 8. Hlavný výbor SMS je schopný uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov. Za uznesenie HV SMS sa považuje návrh, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov, pri rovnosti hlasov návrh, za ktorý hlasoval predseda HV SMS.
 9. HV SMS prijíma svoje rozhodnutia verejným, prípadne po dohode aj tajným hlasovaním alebo s využitím iných prostriedkov (e-mail, online konferencia).

 

 

Čl. 9

 Hospodárenie SMS

 

 1. SMS hospodári s majetkom SMS na základe schváleného plánu a rozpočtu na obdobie medzi Valnými zhromaždeniami SMS.
 2. Hmotné prostriedky na plnenie úloh SMS tvoria členské príspevky, dotácie poskytované inými organizáciami alebo štátom, príjmy z vlastnej činnosti, dary a dedičstvo.
 3. Pri hospodárení sa SMS riadi platnými predpismi SR. Za majetok SMS zodpovedá HV SMS. Nakladanie s finančnými prostriedkami (hotovosť, bankový účet) vykonáva predseda alebo hospodár HV SMS, prípadne iný poverený člen HV SMS podľa návrhov celého HV SMS.

 

 

Čl. 10

Revízna komisia SMS

 

 1. Revízna komisia SMS kontroluje činnosť SMS a predkladá správu o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu SMS.
 2. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie Stanov SMS a dáva HV SMS návrh na postup voči členom, ktorí neplnia svoje povinnosti voči SMS.
 3. Členov Revíznej komisie SMS v počte minimálne dvoch volí Valné zhromaždenie SMS z riadnych členov SMS na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím HV SMS.
 4. Členovia Revíznej komisie sú informovaní o zasadnutí orgánov SMS, na ktorých sa môžu zúčastniť .
 5. Bez súhlasu Revíznej komisie SMS nemôže byť schválená účtovná uzávierka daňového priznania k dani z príjmov SMS, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov alebo úhrade straty.
 6. Revízna komisia SMS rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam HV SMS.

 

 

Čl. 11

Pobočky

 

 1. Valné zhromaždenie SMS môže zakladať pobočky SMS, ktoré nie sú organizačné jednotky a nekonajú samostatne vo svojom mene.
 2. Úlohou pobočiek je koordinovať činnosť členov a plniť úlohy SMS v okruhu svojej pôsobnosti.
 3. Organizáciu a právomoc zástupcu pobočiek určí Hlavný výbor SMS.
 4. Členovia pobočky si zvolia svojho zástupcu, ktorý je zodpovedný za komunikáciu s HV SMS.

 

 

Čl. 12

Sekcie a odborné skupiny.

 

 1. Na lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže SMS vytvárať sekcie alebo odborné skupiny v rámci územia SR, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie. Sekcie alebo odborné skupiny nie sú organizačné jednotky a nekonajú samostatne vo svojom mene.
 2. Vytvárajú sa bez ohľadu na teritoriálne členenie SMS. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek SMS.
 3. Podmienkou členstva v sekcii alebo v odbornej skupine SMS je členstvo v SMS. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín.
 4. Organizáciu sekcií a odborných skupín, ako aj spôsob ich činnosti, určí HV SMS.

 

 

Čl. 13

Zastupovanie SMS

 

 1. SMS zastupuje a jej menom koná predseda HV SMS. V mene SMS rokujú a podpisujú podľa týchto Stanov: predseda, podpredseda a vedecký tajomník HV SMS tak, že k názvu SMS pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených členov.
 2. HV SMS môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali SMS a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za SMS s dodatkom "v zastúpení".

 

 

Čl. 14

Zrušenie SMS

 

 1. SMS bude zrušená, ak sa o jej zrušení uznesie Valné zhromaždenie SMS.
 2. SMS sa zrušuje
 3. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 4. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
 5. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní
 6. Ak bude SMS zrušená dobrovoľným rozpustením, jej majetok, ktorý zostane po úhrade všetkých jej záväzkov, pripadne všetkým riadnym členom SMS podľa kľúča stanoveného Valným zhromaždením SMS.

 

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

 1. Uznesenia orgánov SMS, ktoré sa týkajú jej členov a iné závažné skutočnosti sa členom oznamujú elektronickou poštou, prípadne listom. Všeobecnejšie informácie sa poskytujú prostredníctvom webového sídla SMS alebo v odborných časopisoch.
 2. Stanovy SMS musia byť uložené po ich schválení Valným zhromaždením SMS a akceptovaní Ministerstvom vnútra SR v plnom znení v sídle SMS a zverejnené na webovom sídle SMS.
 3. Tieto stanovy boli prijaté na Valnom zhromaždení SMS dňa 14.6.2022, kedy vstupujú do platnosti a úplne nahrádzajú doterajšie stanovy vrátane zmien a dodatkov.