Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Stanovy Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV

 

Článok 1

Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti

 1. Slovenská meteorologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľné združenie vedeckých odborných a iných pracovníkov v meteorológii a klimatológii, prípadne v iných príbuzných disciplínach.
 2. Sídlom Spoločnosti je Bratislava.
 3. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.
 4. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.

 

Článok  2

Poslanie a hlavné úlohy Spoločnosti

Poslaním Spoločnosti je najmä:

 1. Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výs­kumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu meteorológie a klimatológie na Slovensku.
 2. Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj meteoro­lógie a klimatológie a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
 3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovní­kov.
 4. Propagovať výsledky meteorológie a klimatológie na medzinárodných fórach.
 5. Svojim členom poskytovať pomoc pri vedeckej a od­bornej práci.
 6. Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semi­náre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 7. Reprezentovať slovenskú vedu na medzinárodných fó­rach, pričom má právo samostatne vystupovať v za­hraničných stykoch.
 8. Vypisuje odborné a vedecké súťaže a oceňuje význam­né výsledky.
 9. Rozvíja edičnú činnosť a publikačnú činnosť v odbo­re meteorológia a klimatológia.
 10. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracovníkmi SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, ve­deckými ústavmi a podľa potreby aj ďalšími príbuz­nými organizáciami.

 

Článok 3

Členstvo

 1. Členovia Spoločnosti sú riadni a čestní.
 2. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať osvedčený pracovník v odbore meteorológia - klimatológia ale­bo príbuzných vedných disciplín, ktorý aktívne pra­cuje v meteorológii a klimatológii.
 3. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný do­máci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúži o rozvoj meteorológie a klimatoló­gie. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Hlavného výboru.
 4. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky výborom Spoločnosti a zaplatením členské­ho príspevku. Výšku členského a zápisného určuje Valné zhromaždenie.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen Spoločnosti má právo:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoloč­nosti,
  2. podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach Spoločnosti,
  3. byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všet­kých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto po­dujatí,
  4. prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Spoločnosť vydáva alebo zabezpečí,
  5. používať prostriedky a zariadenia, ktoré Spoloč­nosť má k dispozícii pre svoju činnosť.
 2. Člen Spoločnosti má povinnosť:
  1. zachovávať ustanovenia stanov a rokovacieho po­riadku Spoločnosti a plniť platné rozhodnutia jej orgánov,
  2. aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh Spoločnosti a hájiť jej záujmy,
  3. prispievať k uvádzaniu nových vedeckých poznat­kov do praxe,
  4. platiť členské príspevky. Čestní členovia nepla­tia členský príspevok.

 

Článok 5

Zánik členstva

 1. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
  1. písomným prehlásením člena, že zo Spoločnosti vystupuje,
  2. úmrtím člena, vylúčením člena alebo zrušením čestného členstva.
 2. Riadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä:
  1. ak je jeho konanie v rozpore s povinnosťami čle­na, ktoré sú určené stanovami,
  2. pre neplatenie členských príspevkov za obdobie dlhšie ako dva roky, napriek upomienkam.
 3. O vylúčení riadneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe zdôvodneného návrhu Hlavného výboru.

 

Článok  6

Orgány Spoločnosti

 1. Vedúcimi orgánmi Spoločnosti pre všetky odvetvia jej činnosti sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Hlavný výbor
 2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku čin­nosť sú jej revízori. Revízori nie sú členmi iných štatutárnych orgánov Spoločnosti.

 

Článok 7

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnos­ti. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Hlavný výbor raz za tri roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvo­láva Hlavný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiados­ti. Valného zhromaždenia sa má právo zúčastniť kaž­dý člen Spoločnosti.
 2. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Spoločnosti,
  2. uznášať sa na zásadných hospodárskych opatre­niach a určovať výšku členských príspevkov,
  3. schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízo­rov,
  4. tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov Hlavného výboru a ich náhradníkov, revízorov a ich náhradníkov,
  5. rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Hlav­ného výboru,
  6. voliť na návrh Hlavného výboru čestných členov,
  7. uznášať sa o zrušení Spoločnosti,
  8. na návrh Hlavného výboru udeľovať čestné uznanie členom Spoločnosti, ktorí sa mimoriadne zaslúži­li o rozvoj, propagáciu a popularizáciu meteoro­lógie a klimatológie.
 3. Valné zhromaždenie riadi predseda, prípadne v jeho neprítomnosti člen Spoločnosti.
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prí­tomná najmenej polovica riadnych členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky a Valné zhromaždenie je uznášania­schopné pri akomkoľvek počte prítomných.

 

Článok 8

Hlavný výbor

 1. Hlavný výbor je výkonným orgánom Valného zhromažde­nia, riadi činnosť Spoločnosti v období medzi Val­nými zhromaždeniami.
 2. Skladá sa z predsedu, jedného podpredsedu, vedecké­ho tajomníka, hospodára a členov Hlavného výboru.
 3. Z titulu svojich funkcií sú v Hlavnom výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií Spoločnosti. Počet členov Hlavného výboru určí Valné zhromaždenie na základe návrhu Hlavného výboru s prihliadnutím na celkový počet členstva Spoločnosti a volí Hlavný výbor na dobu troch rokov. Členmi Hlavného výboru môžu byť riadni a čestní členovia Spoločnosti.
 4. Za členov Hlavného výboru, ktorí trvalo prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva Hlavný výbor náhradníkov.
 5. Schôdze Hlavného výboru Spoločnosti zvoláva predse­da podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, okrem toho tiež do jedného týždňa po požiadaní as­poň tretiny členov Hlavného výboru.
 6. Hlavný výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie Hlavné­ho výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných, pri rovnosti hlasov návrh, za ktorý hlasoval predseda.

 

Článok 9

Revízori

 1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti, po­kiaľ táto funkcia patrí do kompetencie Hlavného vý­boru, vykonávajú revízori, ktorí z hľadiska hospo­dárskeho posudzujú aj plnenie úloh Spoločnosti.
 2. Revízorov a ich náhradníkov volí Valné zhromaždenie z členov Spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Hlavného výboru.
 3. Revízori a ich náhradníci sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným na zasadaní orgánov Spoločnosti.
 4. O svojej činnosti podávajú pravidelné správy Hlav­nému výboru a Valnému zhromaždeniu. Bez súhlasu re­vízorov nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov alebo úhrade straty.

 

Článok 10

Pobočky

 1. Vo významných strediskách (pedagogických, vedeckých či priemyselných), kde sú k tomu potrebné predpo­klady, môže Hlavný výbor založiť pobočky Spoločnos­ti.
 2. Úlohou pobočiek je koordinovať činnosť členov a pl­niť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.
 3. Organizáciu a právomoc výborov pobočiek určí Hlavný výbor Spoločnosti.

 

Článok 11

Sekcie a odborné skupiny

 1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť vytvárať sekcie alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záuj­mov a špecializácie.
 2. Vytvárajú sa bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek.
 3. Podmienkou členstva v sekcii alebo v odbornej sku­pine je členstvo v Spoločnosti. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín.
 4. Organizáciu sekcií a odborných skupín, ako aj spôsob ich činnosti určí Hlavný výbor Spoločnosti.

 

Článok 12

Hmotné prostriedky na plnenie úloh

 1. Hmotné prostriedky na plnenie úloh Spoločnosti tvo­ria členské príspevky, dotácie poskytované Sloven­skou akadémiou vied alebo inými ustanovizňami a príjmy z vlastnej činnosti. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení

 

Článok 13

Hospodárenie Spoločnosti

 1. Hlavný výbor zostaví koncom každého roku plán čin­nosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budú­ci rok. Okrem toho zostaví začiatkom každého roku účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.
 2. Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy Spo­ločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti v Štátnej sporiteľni.
 3. Za majetok Spoločnosti zodpovedá Hlavný výbor, kto­rý správou majetku poverí jedného člena (hospodár).

 

Článok 14

Zastupovanie Spoločnosti

 1. Spoločnosť zastupuje a jej menom jedná predseda. V mene Spoločnosti rokujú a podpisujú podľa týchto stanov: predseda, podpredseda a vedecký tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávne­ných členov.
 2. Hlavný výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Spoločnosť s do­datkom "v zastúpení".

 

Článok 15

Zánik Spoločnosti

 1. Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Val­né zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
 2. Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne Slovenskej akadémii vied.