Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Zápisnica mandátovej komisie z valného zhromaždenia (VZ) občianskeho združenia

Slovenská meteorologická spoločnosť (SMS) pri SAV

 

konaného dňa 27.9.2017 od 14.00 hod v Kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, Bratislava.

 

Prítomní : podľa priloženej  prezenčnej listiny

Mandátová komisia bola navrhnutá a zvolená v zložení G.Ivaňáková, L.Labudová, P. Nejedlík (Hlasovanie - za: 22, proti : 0, zdržali sa : 0).

Mandátová komisia skonštatovala počet prítomných 24 členov, po cca 1 hodine počet prítomných 18 členov.

Členovia mandátovej komisie : Gabriela Ivaňáková

                                                      Lívia Labudová

                                                      Pavol Nejedlík

Bratislava dňa 27.9.2017