Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Zápisnica z Valného zhromaždenia (VZ) občianskeho združenia

Slovenská meteorologická spoločnosť (SMS) pri SAV

 

konaného dňa 27.9.2017 od 14.00 hod v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, Bratislava.

 

Prítomní : podľa priloženej  prezenčnej listiny

Program :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa i overovateľov
  3. Správa o činnosti SMS pri SAV za uplynulé obdobie
  4. Správa o hospodárení SMS pri SAV za uplynulé obdobie
  5. Voľba členov Hlavného výboru SMS
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Bod 1. – schôdzu otvoril a viedol predseda SMS RNDr. Pastirčák. Z dôvodu neprítomnosti viac ako 50 % členov SMS sa podľa stanov SMS čakalo 30 minút a VZ sa začalo po 30 minútach (14.30 hod)  s počtom prítomných 24 členov ako uznášania schopné.

Bod 2.

Do mandátovej komisie boli zvolení G.Ivaňáková, L.Labudová, P. Nejedlík, za členov návrhovej komisie boli zvolení J.Vívoda a J. Pecho, do volebnej komisie boli zvolení J.Csaplár a B.Chvíla, zapisovateľka bola zvolená P.Valová a zvolené overovateľky J.Čerbová a L.Sokolová. (Hlasovanie - za: 22, proti : 0, zdržali sa : 0)

Bod 3.

Správu o činnosti Slovenskej meteorologickej činnosti za predchádzajúce obdobie predniesol  predseda SMS RNDr. Vladimír Pastirčák – správa priložená.

Bod 4.

Správu o hospodárení Slovenskej meteorologickej činnosti za predchádzajúce obdobie predniesla hospodárka SMS Mgr. Miriam Jarošová, PhD. – správa priložená.


Bod 5.

Nasledovala voľba členov Hlavného výboru SMS pri SAV na nové funkčné obdobie (3 roky).

Navrhnutí kandidáti : Martin Benko, Branislav Chvíla, Jozef Csaplár, Pavol Nejedlík, Martin Gera, Miriam Jarošová, Katarína Mikulová, Paulína Valová, Jozef Pecho.

Hlasovalo sa tajne písomnou formou (výsledky priložené).

Bod 6.

Členovia SMS diskutovali o výške členského príspevku do SMS a jeho zmene (Jarošová, Benko, Sokolová, Valová),   V.Pastirčák hovoril o evidencii členov SMS, o prijímaní nových členov do SMS a tiež o ročnom poplatku za členstvo v Svetovej meteorologickej spoločnosti. Boli navrhnutí kandidáti na revízorov SMS, rokovalo sa o možných aktivitách SMS v ďalších rokoch.

Uznesnie Valného zhromaždenia SMS pri SAV č. 1/2017:

K bodu 3. – VZ schválilo správu o činnosti SMS za predchádzajúce obdobie (hlasovanie - za: 22 hlasov, proti: 0, zdržalo sa : 0)

K bodu 4. – VZ schválilo správu o hospodárení SMS za predchádzajúce obdobie (hlasovanie - za: 22 hlasov, proti: 0, zdržalo sa : 0)

K bodu 5. – VZ zvolilo a schválilo päť členov Hlavného výboru SMS na nové funkčné obdobie (22 platných hlasov): Martin Benko – 20 hlasov, Martin Gera – 16 hlasov, Miriam Jarošová - 16 hlasov, Paulína Valová - 15 hlasov, Jozef Pecho - 13 hlasov. Ďalším členom Hlavného výboru SMS je podľa Stanov zástupca pobočky Košice Gabriel Szabó.

K bodu 6. – VZ schválilo úhradu členských príspevkov do SMS za r. 2017 vo výške 6,70 € za každého člena do 31.10.2017 (hlasovanie - za: 18 hlasov, proti: 0, zdržalo sa : 0)

- VZ schválilo zmenu výšky ročného členského príspevku do SMS na 10,- € s platnosťou od 1.1.2018 s termínom úhrady do 15.4.2018 (hlasovanie - za: 18 hlasov, proti: 0, zdržalo sa : 0)

            - VZ schválilo návrh, aby SMS spoluorganizovala 19. medzinárodnú odbornú konferenciu SIRWEC 2018 (SIRWEC - The Standing International Road Weather Commission)

(hlasovanie - za: 18 hlasov, proti: 0, zdržalo sa : 0)

            - VZ schválilo vykonať inventúru členov SMS a viesť evidenčné listy členov SMS

(hlasovanie - za: 18 hlasov, proti: 0, zdržalo sa : 0)

            - VZ schválilo za revízorov SMS Branislava Chvílu a Katarínu Mikulovú (hlasovanie - za: 18 hlasov, proti: 0, zdržalo sa : 0)

Zapísala :        Paulína Valová

Overili :          Janka Čerbová

                        Lucia Sokolová

Bratislava dňa 27.9.2017